Obvezni in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024

Seznanjam vas z informacijami glede izbirnih predmetov.

Opisi ponujenih obveznih in neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/2023.

Prijave potekajo preko eAsistenta do 12. 5. 2023.

 

OBVEZNI IZBIRNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V skladu s 17. členom ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) mora osnovna šola poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Učencu ni potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov. Tuji jezik se izvaja v obsegu dveh ur tedensko, ostali izbirni predmeti pa so enourni.

Izbirni predmeti so obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

Učenec lahko torej izbere s soglasjem staršev:

      1. dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko:

  • dva različna enourna predmeta ali
  • tuji jezik, ki je dvourni predmet ali

       2. tri ure izbirnih predmetov tedensko:

  • tri različne enourne predmete ali
  • tuji jezik in en enourni predmet.

Z začetkom šolskega leta prehajanje med izbirnimi predmeti žal ni več mogoče iz objektivnih razlogov (pripravljeni urniki, organizacija prevozov …)

Učenec, ki je eno leto že obiskoval enoletni izbirni predmet, si ga v naslednjem letu ne more več izbrati.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto šoli posredujete potrdilo o vpisu vašega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete potrdilo o vpisu najkasneje do 31. avgusta.

Na podlagi želja učencev se bomo odločili, katere izbirne predmete bomo v prihodnjem letu izvajali, saj imamo omejeno število predmetov.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (razširjeni program)

V skladu z 20a. členom ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) šola učencem ponudi neobvezne izbirne predmete.

Učenci 4. do 6. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Učenec lahko izbere eno ali dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Izbira lahko med enournimi predmeti: računalništvo, tehnika, šport ali dvourni predmet: tuji jezik.

Učenec lahko torej izbere s soglasjem staršev:

  1. en enourni predmet ali
  2. dva enourna predmeta ali
  3. en dvourni predmet.

Neobvezne izbirne predmete mora učenec obiskovati celotno šolsko leto in se številčno ocenjujejo z ocenami od 1 do 5.

Učenec si sicer lahko izbere vsako leto poljuben neobvezni izbirni predmet, vendar priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa leta isti predmet.

 

 

 

 

 

(Visited 839 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost